Sven-Erik Nibble

Nibble gårdsgris

På Nibble Lantbruk har vi en grisuppfödning som bygger på att vi ska föda upp våra grisar så att de har gott om utrymme i en harmonisk och bra miljö, foder från den egna åkern och att syskonkullar får gå tillsammans hela uppväxten, vilket ger friska grisar.

Vår egen personal sköter om grisarna och utför allt från inseminering, till att agera smågrissköterska när det är dags för suggorna att grisa. I de nya stallarna kan grisen välja mellan att vara inne eller ute efter humör, med svalkande dusch var 20:e minut när det är över 20 grader varmt.

Varumärket Nibble gårdsgris bildades 1999 i samarbete med Sabis i Stockholm.

Grisning

En moderssugga får sin första kull vid ca ett års ålder, då har hon gått dräktig i 115 dagar, eller tre månader, tre veckor och tre dagar. När suggorna är färdiga för grisning får suggan flytta in i en nytvättad och välströdd box. Under grisningen har vi extra uppsikt på suggorna, men oftast klarar de grisningen själva. Det är mycket pyssel i avdelningen med de nya små grisarna. Vi har en ansvarig smågrissköterska som alltid arbetar dagtid vid grisning.

Avvänjning

När smågrisarna har lärt sig att äta mat så avvänjs de vid 31 dagars ålder. Smågrisarna flyttas till en avvänjningsavdelning på en torv och halvbädd. Grisarna har tillgång till foder dygnet runt och grisarna får då äta när de själva är hungriga. Detta medför lägre stressnivå runt måltiderna.

Suggorna flyttar från grisningsavdelningen och går till en väl rengjord betäckningsavdelning. På plats träffar suggan galten och insemineras av kunnig personal. Denna avdelning är en så kallad lösdrift, full av ”bökvänlig” ströbädd. Suggan går i lösdrift under hela dräktigheten, på så vis får hon gott om motion och är väl rustad för kommande grisning.

Kastrering

Vi använder oss nu av bedövning och smärtlindring när vi kastrerar våra grisar. Ingreppet kräver utbildning, som personalen blir utbildad för att utföra.
Grisar utomhus Nibble

Slutuppfödning

Smågrisarna flyttas vid ca 70 dagars ålder kullvis till våra stallar, byggda 2008. Dessa stallar är de enda i sitt slag i Sverige. Vi har friska grisar som får växa upp i ett rum där det finns två boxar, i varje box finns det 20 st grisar. De äter när de själva är hungriga, genom att böka fram maten ur en foderautomat. De äter också grovfoder i form av hösilage varje dag, vi sår och slår det själva. Höet innehåller en mängd olika örter. Så som kattfot, kamomill, kärringtand, svartkämpare med flera. Grisar är allätande djur, de vill äta lite av mycket.
Vi ger våra grisar olika spannmålssorter plus ärtor, åkerböna, raps och linfrökaka. Raps och lin innehåller omega-3, det ger fodret en bättre fettsyrasammansättning. Varje box har en veranda, på så vis har grisarna möjlighet att gå ut när de vill. Här bor grisarna tills de väger ca 120 kg. Titta gärna på en film om Nibbles grisverksamhet >> Vi lastar våra grisar på slaktbilen tidigt på morgonen två dagar i veckan. När lastbilen har kört ca 1 timme så har grisarna lagt sig ner och sover största delen av resan till Slakteriet i Skövde.
Detta vet vi för att vi har filmat inne i bilen, allt för att vi skulle känna oss säkra på att de har en bra resa. Våra grisar slaktas på Skövde Slakteri. Vi har valt Skövdeslakteriet för att de har byggt med bästa tänkbara inredning för att minska stressen vid slakten.
Två viktiga förutsättningar för en bra uppfödning är dels ett gott samspel mellan grisar och skötare, dels lokaler som är anpassade efter grisens behov men också är en bra arbetsmiljö.

Varumärket Nibble Gårdsgris

Nibble Gårdsgris bildades den 5 mars 1999. Då började kött från Nibble säljas i butikskedjan Sabis butiker i Stockholm. Det föll sig så väl att samtidigt som Sven-Erik, Magnus och Lena började söka en direktkanal till de kvalitetsmedvetna konsumenterna i Stockholm sonderade Sabis (Slakteriaktiebolaget i Stockholm, grundat 1874) möjligheten att få tag i ursprungsmärkt premiumkött. Då båda två delade grundläggande värderingar inleddes samarbete.

Det upplägg man kom överens om hade som en viktig komponent att så ofta som möjligt möta konsumenterna i butikerna. Det föll väldigt väl ut. Med burlesk västmanländsk humor konstaterar Sven-Erik att ”Vi har lyckats sätta ett ansikte på grisen.” Konsumentmötena i butikerna har ett dubbelt syfte. Dels handlar det om att informera om hur grisarna föds upp, dels att ta till sig vad kunderna önskar inte minst vad gäller nya produkter och även i inhysning och skötsel av grisarna. Stockholmarna är inte lätt flirtade utan det tog många år att arbeta in Nibbles varumärke. Numer kommer önskemål hela tiden om nya varor, så strategin har fungerat väl. Därför har flera butiker och restauranger Nibble Gårdsgris i diskarna.

2019 firar varumärket Nibble Gårdsgris 20-år.

Första svenska grisgården att utses till Årets Klimatbonde, 2019

Utdrag från juryns motivering:

”Nibble gårdsgris kombinerar klimatsmart produktion med god djuromsorg och har ett gediget kretsloppstänkande. Nibble Gårdsgris har en lång historia av att arbeta med kontinuerliga förbättringar för ett mer hållbart jordbruk. De samverkar med forskare för att hitta nya metoder att sänka sin miljöpåverkan och behålla en god djurvälfärd.”

 

Ola Hansén, Senior rådgivare hållbar energi och klimat, Världsnaturfonden

Louise König, Senior advisor inom hållbart företagande och konsumtion

Malin Komaiszko, projektledare White Guide Green

Katarina Ahlmén, kvalitetschef Svenskt Sigill

Italiensk tradition med svensk kvalitet

I början på 2000-talet reste många svenskar på semester och fick smak på lufttorkat kött. Under 2007 började Nibble Gårdsgris på att undersöka den svenska marknaden och beslöt att försöka lära sig att göra mathantverk på egna grisar med italiensk tradition. 1 Mars 2009 firade Nibble Gårdsgris 10 år med att lansera 1-års lufttorkad skinka ”Nibble prosciutto”. Idag lufttorkas skinka, Nibble karré (Coppa), kotlett (Lonza), sida (pancetta) och 2 sorters salami på gården.
Produkter nibble

Mersmak

Vi inte bara uppskattar griskött. Vi tycker att den ska upplevas med våra sinnen. Bra griskött ska vara hälsosam för våra barn och ska vara klimatcertifierad. Nibble gårdsgris ska ha en unik smak. Grisarnas matrecept ändras sakta för att inte smaken på köttet ska förändras. Nu får våra grisar linfrökaka sedan januari 2009, vi har provat oss fram med hjälp från SLU, vilket har gjort att vi numera har mätbara mängder omega-3 i köttet. Vi tror att den goda smaken på våra produkter kommer genom olika påverkande faktorer, så som avel, maten grisarna äter, stallmiljön och att vår personal gör ett bra jobb genom skötsel.

Omega 3

Vi samarbetar med Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) och de har hjälp oss att mäta fettsyrasammansättningen i köttet. Idag har vi höga kvoter av omega 3, på sikt hoppas vi kunna öka ännu mer.

Solenergi

En stor del av den El som förbrukas i lufttorkningsanläggningen kommer från en solcellspark i Västerås, vilket Nibble äger en andel.

Ecce Naturae - En tredje väg

För att begränsa vår påverkan på naturen har KRAV och Svenskt Sigill tagit fram ett regelverk för klimatcertfiering av livsmedel. Vi vill utgå från detta regelverk, men även ta ett steg till genom att ta större hänsyn till djurens välmående och markens förvaltning. Man får inte fastna i ett statiskt regelsystem utan vi måste ha krav på oss att kontinuerligt förbättra villkoren och utveckla möjligheterna.

Naturens kretslopp, hänsyn till djur och människors välmående, omtanke, omsorg och integritet ska vara vägledande genom att lyssna på djuren, växterna och marken har att berätta.

Växtodling

Fokus är att stärka jordens långsiktiga produktionsförmåga genom att:
 • ta hänsyn till och gynna markens djurliv och biologiska mångfald
 • bibehålla och öka mullkapitalet genom årlig naturlig gödsling
 • tillföra den växtnäring som årligen försvinner med skörden
 • bedriva växelbruk som inte utarmar jorden och även minskar risken för sjukdomar
 • odla baljväxter och klöver i växelbruket för att minska behovet av mineralgödsel
 • minimera markpackningen genom få överfarter med lätta och anpassade maskiner
 • utnyttja gps och annan teknik för att minimera körning och utvärdera markens behov
 • endast använda växtskyddsmedel för att få friska växter och uppnå livsmedelssäkerhet
 • minimera läckage av CO2, kväve, fosfor och lustgaser genom att enbart gödsla:
   -den mängd växten behöver, när växten vill ha det
   -på ett sådant sätt så att växten kan tillgodogöra sig innehållet
   -aldrig på växten utan på uppblött jord för att komma ner till växtens rotsystem

Djuruppfödning

Grundtanken är att man har uppfödning, inte produktion av djur. Målsättningen är att:
 • djuren ska vara friska och må bra
 • inga djur ska behöva lida eller ha brist på näringsämnen
 • djuren ska få en väl sammansatt och näringsriktig kost
 • kosten ska vara anpassad till djurens ålder och behov
 • utfordring ska ske med hänsyn till djurens dygnsrytm
 • gärna närodlat foder, men viktigast är alltid kvalitén på fodret
 • byggnader och inredningar ska anpassas utifrån djurens villkor
 • hänsyn och respekt ska visas till djuren
 • djuren ska få omtanke och omsorg
 • fortlöpande utveckla metoder och lösningar för att bibehålla låg dödlighet

Konsumentens förtroende

Konsumenten har rätt att veta vad denne köper och från vilken gård produkten kommer. Därför ställer vi som krav att alla livsmedel ska säljas under eget varumärke. Konsumenten ska kunna besöka odlarens och uppfödarens gård, för att själv se hur odling och uppfödning går till. Öppenhet och spårbarhet är A och O för att få konsumentens förtroende.

Byggnader

Det är även synnerligen viktigt att lantbrukets byggnader utformas i samklang med djurens behov och naturen. Ur djurs hälsosynpunkt måste hänsyn tas till att olika åldersgrupper inte skall inhysas i samma hus i en planerad uppfödning. Djurens liggkomfort, tillgång på vatten och mat skall anpassas till djurens krav. Energiåtgången måste minimeras och om möjligt vara förnyelsebar.

Detta ger:

ett kött som ger mersmak, ett klimat- och miljöpåverkan som är minimal och ett öppet och omväxlande landskap som tilltalar människans natur. Sammantaget skapar detta förutsättningar för ett jordbruk och en djuruppfödning som sker i samklang med naturen. Vi vill även poängtera följande delar som är viktiga:

Spårbarhet

Alla grisar föds och växer upp på gården. Allt kontrolleras av Svenskt Sigills certifieringsorgan.

Klimat

Nibble Gårdsgris är den första klimatcertifierade grisen i Sverige och genomfördes under nov-dec 2010.
Svenskt Sigill Nibble
Ecce Naturae Nibble Gårdsgris
Logga Nibble

Premium - matkvalité

Välmående grisar som är kvalitéts- och klimatcertifierade ger dig vid varje måltid en smaksensation.

”Det som beskrivits som Nibbles miljöarbete är som en väg med milstolpar. Vi har passerat ett antal, men vägen är lång.”