Ecce Naturae - En tredje väg

För att begränsa vår påverkan på naturen har KRAV och Svenskt Sigill tagit fram ett regelverk för klimatcertfiering av livsmedel. Vi vill utgå från detta regelverk, men även ta ett steg till genom att ta större hänsyn till djurens välmående och markens förvaltning. Man får inte fastna i ett statiskt regelsystem utan vi måste ha krav på oss att kontinuerligt förbättra villkoren och utveckla möjligheterna.

Naturens kretslopp, hänsyn till djur och människors välmående, omtanke, omsorg och integritet ska vara vägledande genom att lyssna på djuren, växterna och marken har att berätta.

Ecce naturae Nibble gårdsgris

Växtodling

Fokus är att stärka jordens långsiktiga produktionsförmåga genom att:
 • ta hänsyn till och gynna markens djurliv och biologiska mångfald
 • bibehålla och öka mullkapitalet genom årlig naturlig gödsling
 • tillföra den växtnäring som årligen försvinner med skörden
 • bedriva växelbruk som inte utarmar jorden och även minskar risken för sjukdomar
 • odla baljväxter och klöver i växelbruket för att minska behovet av mineralgödsel
 • minimera markpackningen genom få överfarter med lätta och anpassade maskiner
 • utnyttja gps och annan teknik för att minimera körning och utvärdera markens behov
 • endast använda växtskyddsmedel för att få friska växter och uppnå livsmedelssäkerhet
 • minimera läckage av CO2, kväve, fosfor och lustgaser genom att enbart gödsla:
   -den mängd växten behöver, när växten vill ha det
   -på ett sådant sätt så att växten kan tillgodogöra sig innehållet
   -aldrig på växten utan på uppblött jord för att komma ner till växtens rotsystem

Djuruppfödning

Grundtanken är att man har uppfödning, inte produktion av djur. Målsättningen är att:
 • djuren ska vara friska och må bra
 • inga djur ska behöva lida eller ha brist på näringsämnen
 • djuren ska få en väl sammansatt och näringsriktig kost
 • kosten ska vara anpassad till djurens ålder och behov
 • utfordring ska ske med hänsyn till djurens dygnsrytm
 • gärna närodlat foder, men viktigast är alltid kvalitén på fodret
 • byggnader och inredningar ska anpassas utifrån djurens villkor
 • hänsyn och respekt ska visas till djuren
 • djuren ska få omtanke och omsorg
 • fortlöpande utveckla metoder och lösningar för att bibehålla låg dödlighet

Konsumentens förtroende

Konsumenten har rätt att veta vad denne köper och från vilken gård produkten kommer. Därför ställer vi som krav att alla livsmedel ska säljas under eget varumärke. Konsumenten ska kunna besöka odlarens och uppfödarens gård, för att själv se hur odling och uppfödning går till. Öppenhet och spårbarhet är A och O för att få konsumentens förtroende.

Byggnader

Det är även synnerligen viktigt att lantbrukets byggnader utformas i samklang med djurens behov och naturen. Ur djurs hälsosynpunkt måste hänsyn tas till att olika åldersgrupper inte skall inhysas i samma hus i en planerad uppfödning. Djurens liggkomfort, tillgång på vatten och mat skall anpassas till djurens krav. Energiåtgången måste minimeras och om möjligt vara förnyelsebar.

Detta ger:

ett kött som ger mersmak, ett klimat- och miljöpåverkan som är minimal och ett öppet och omväxlande landskap som tilltalar människans natur. Sammantaget skapar detta förutsättningar för ett jordbruk och en djuruppfödning som sker i samklang med naturen. Vi vill även poängtera följande delar som är viktiga:

Spårbarhet

Alla grisar föds och växer upp på gården. Allt kontrolleras av Svenskt Sigills certifieringsorgan.

Klimat

Nibble Gårdsgris är den första klimatcertifierade grisen i Sverige och genomfördes under nov-dec 2010.
Svenskt Sigill Nibble
Ecce Naturae Nibble Gårdsgris
Logga Nibble

Premium - matkvalité

Välmående grisar som är kvalitéts- och klimatcertifierade ger dig vid varje måltid en smaksensation.

”Det som beskrivits som Nibbles miljöarbete är som en väg med milstolpar. Vi har passerat ett antal, men vägen är lång.”